Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν είστε εξωτερικός προμηθευτής ή συνεργάτης οποιασδήποτε εταιρικής οντότητας Arval η οποία βρίσκεται εντός EΟΧ/ Ηνωμένου Βασιλείου /Ελβετίας, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2023

 

Προεισαγωγικό τμήμα: Κύριες τροποποιήσεις

 

Ως αξιόπιστος συνεργάτης, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για τον Όμιλο BNP Paribas. 

Ενισχύσαμε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με:

 • δραστηριότητες επεξεργασίας που αφορούν στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών

 • δραστηριότητες επεξεργασίας που αφορούν την εμπορική έρευνα

 • δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και διεθνείς κυρώσεις (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

 

Εισαγωγή

 

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων· ως εκ τούτου, ο Όμιλος BNP Paribas έχει υιοθετήσει ισχυρές αρχές στον Χάρτη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διατίθεται στη διεύθυνση: BNP Paribas - Personal Data Privacy Charter (group.bnpparibas).

 

Η Arval («Εμείς), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία  προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητές της.

 

Η δραστηριότητά μας συνίσταται στην παροχή μιας εκτεταμένης προσφοράς λύσεων μίσθωσης οχημάτων και κινητικότητας  στους πελάτες μας (φυσικά πρόσωπα-ιδιώτες, επιχειρηματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρίες). 

 

Ο σκοπός αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ελέγξετε και να τα διαχειριστείτε.

 

1. ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για εσάς εάν είστε («Εσείς»):

 • ένας από τους πελάτες μας ή  διατηρείτε άλλη συμβατική  σχέση με εμάς∙

 • ένα μέλος οικογένειας πελάτη μας. Πράγματι, οι πελάτες μας μπορεί περιστασιακά να μοιραστούν μαζί μας πληροφορίες σχετικά με την οικογένειά τους όταν είναι απαραίτητο να τους παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή να τους γνωρίσουμε καλύτερα∙

 • ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας

 • ένας εργαζόμενος των εταιρικών πελατών μας.

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα, βεβαιωθείτε ότι τα ενημερώνετε σχετικά με τη γνωστοποίηση  προσωπικών τους δεδομένων σε εμάς και παραπέμψτε τους στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα διασφαλίσουμε ότι κι εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε το ίδιο όποτε αυτό είναι δυνατόν (π.χ. όταν έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου).

2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Έχετε δικαιώματα που σας επιτρέπουν να ασκήσετε πραγματικό έλεγχο στα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω, παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετικό αίτημα μέσω αποστολής επιστολής στην ακόλουθη διεύθυνση: Arval Hellas, Λεωφόρος Κύμης 9 και Σενέκα 10, 14564, Κηφισιά ή μέσω των ιστοσελίδων μας με σάρωση / αντίγραφο της ταυτότητάς σας, όπου απαιτείται.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@arval.gr.

2.1 Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που ζητήσατε καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Το δικαίωμα πρόσβασής σας μπορεί να περιοριστεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.. Αυτό συμβαίνει με τον κανονισμό σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος απαγορεύει να σας παρέχουμε άμεση πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασής σας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η οποία θα ζητήσει τα δεδομένα από εμάς.

2.2 Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν αναλόγως τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούνται δικαιολογητικά.

2.3 Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

2.4 Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο της επιδίωξης των έννομων συμφερόντων μας

Εάν δεν συμφωνείτε με μια δραστηριότητα επεξεργασίας που διενεργείται στο πλαίσιο της επιδίωξης του έννομου συμφέροντός μας, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή, για λόγους που σχετίζονται με τη δική σας ιδιαίτερη κατάσταση, ενημερώνοντας μας με ακρίβεια για τη σχετική δραστηριότητα επεξεργασίας και τους λόγους της εναντίωσης. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι ή είναι αναγκαίο για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

2.5 Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, στο βαθμό που συνδέεται με την εν λόγω προώθηση.

2.6 Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα επαληθεύσουμε ή θα εξετάσουμε το αίτημά σας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ενόσω εξετάζουμε το αίτημά σας.

2.7 Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στη λήψη  αυτοματοποιημένης απόφασης

Κατ’ αρχήν, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ ή που έχει έννομο αποτέλεσμα ή σας επηρεάζει σημαντικά. Ωστόσο, μπορούμε να προβούμε σε λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης εάν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εμάς, εάν επιτρέπεται από τον νόμο ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε τις απόψεις σας και να ζητήσετε την παρέμβαση ενός αρμόδιου προσώπου για την επανεξέταση της απόφασης.

2.8 Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. 

2.9 Μπορείτε να ζητήσετε τη φορητότητα μέρους των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτό το αντίγραφο σε τρίτο μέρος.

2.10 Τρόπος υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία συνήθως είναι εκείνη που βρίσκεται στον τόπο διαμονής σας, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Ελλάδα.

3. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Σε αυτή την ενότητα εξηγούμε γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τη νομική βάση για τον σκοπό αυτό.

3.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη συμμόρφωση με τις διάφορες κανονιστικές μας υποχρεώσεις

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υποκείμεθα (συμπεριλαμβανομένων  τραπεζικών και χρηματοοικονομικών κανονισμών κατά περίπτωση ως μέλος του Ομίλου BNP Paribas). 

 

3.1.1 Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • τη διαχείριση και την αναφορά κινδύνων (χρηματοοικονομικών, πιστωτικών, νομικών, κινδύνων συμμόρφωσης ή φήμης κ.λπ.) που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος BNP Paribas στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του·

 • τη συνδρομή στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικού ελέγχου και ενημέρωσης ·

 • την καταγραφή των συναλλαγών για λογιστικούς σκοπούς∙

 • την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά κινδύνων που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη∙

 • τον εντοπισμό και την πρόληψη της δωροδοκίας∙

 • την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής·

 • την ανταλλαγή και την αναφορά διάφορων πράξεων, συναλλαγών ή εντολών ή για την απάντηση σε επίσημο αίτημα από δεόντως εξουσιοδοτημένες τοπικές ή αλλοδαπές δημοσιονομικές, φορολογικές, διοικητικές, ποινικές ή δικαστικές αρχές, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς.

 

3.1.2 Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 

Ως μέλος ενός τραπεζικού Ομίλου, οφείλουμε να διατηρούμε ένα ισχυρό σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / TF) το οποίο είναι οργανωμένο σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και ένα σύστημα για την εφαρμογή τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κυρώσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την BNP Paribas S.A. , τη μητρική εταιρεία του ομίλου BNP Paribas. 

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται για την εκπλήρωση αυτών των νομικών υποχρεώσεων περιγράφονται λεπτομερώς στο Προσάρτημα 1. 

3.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης για:

 • τη διενέργεια ελέγχου ΚYC/Γνώριζε τον Πελάτη σου για την αξιολόγηση της πλήρωσης από εσάς των κριτήριων  για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με εμάς  

 • τον προσδιορισμό της βαθμολογίας πιστωτικού κινδύνου και της ικανότητάς σας να αποπληρώσετε οφειλόμενα ποσά ·

 • την αξιολόγηση (π.χ. βάσει της βαθμολογίας πιστωτικού κινδύνου) για το εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες συνθήκες (π.χ. τιμή)∙

 • την παροχή σε εσάς των προϊόντων και των υπηρεσιών τα οποία έχετε επιλέξει στο πλαίσιο μιας σύμβασης.

 • την παροχή σε εσάς προϊόντων, υπηρεσιών, ειδικής εγκατάστασης (όπως σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) ή λύσεων κινητικότητας∙

 • τη σύναψη σύμβασης μαζί σας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για να σας καταχωρίσουμε ως νέο πελάτη, να συνάψουμε σύμβαση και να  εκπληρώσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας ∙

 • τον χειρισμό της χρέωσης, της τιμολόγησης και της είσπραξης οφειλών ·

 • την παροχή σε εσάς υπηρεσιών που σχετίζονται με την προετοιμασία, την παράδοση ή τη χρήση και τη διαχείριση των οχημάτων·

 • τη διαμόρφωση και τον καθορισμό της τιμής του οχήματός σας∙

 • την παράδοση του οχήματός σας στον τόπο της επιλογής σας, ενδεχομένως με εξοπλισμό που σχετίζεται με  συσκευές φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος σε συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους∙

 • για ασφαλιστικούς σκοπούς∙  

 • στο πλαίσιο των εκστρατειών ανάκλησης OEM σε περίπτωση ελαττωμάτων ·

 • την παροχή αναφορών ·

 • τη διαχείριση των τελών κυκλοφορίας∙

 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών∙

 • τη διαχείριση της συντήρησης, βλάβης, επιθεώρησης οχήματος, αιτήματος επισκευής σε σχέση με τα οχήματα∙ 

 • την παροχή οδικής βοήθειας ·

 • την παροχή οχήματος αντικατάστασης όταν απαιτείται

 • την παροχή σε εσάς κάρτας καυσίμου (για να πληρώσετε το καύσιμο σας), καρτών κινητικότητας (για να επαναφορτίσετε το ηλεκτρικό σας όχημα)∙ 

 • την παροχή σε εσάς άλλων λύσεων κινητικότητας στις οποίες έχετε εγγραφεί στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης∙

 • την ευαισθητοποίησή σας σχετικά με τον αντίκτυπο της οδήγησής σας στο περιβάλλον ή εάν θέλετε να βελτιώσετε την ασφάλεια σας στο δρόμο∙

 • τη διαχείριση των προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευσης και των παραβάσεων που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματος στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Διαχείριση Προστίμων» στο μέτρο που υφίσταται νομική εξουσιοδότηση ·

 • την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες μας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές πλατφόρμες μας για διάφορους σκοπούς (για να διαχειριστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα δεδομένα που σχετίζονται με τα Οχήματα ή για να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες ταξιδιού για παράδειγμα). 

 • την παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της Arval. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας για να διατηρήσουμε τον κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης και ασφάλειας∙ 

 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όταν μας ζητάτε κάποια στοιχεία σχετικά με την εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες μας ή όταν η σύμβαση πρέπει να ανανεωθεί∙ 

 • τη διαχείριση υφιστάμενων οφειλών (αναγνώριση πελατών με μη καταβληθέντα χρέη) ·

 • για να απαντήσουμε στα αιτήματα σας και να σας βοηθήσουμε∙

 • τη διαχείριση της λήξης της σύμβασης.

 

3.3 Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για να εκπληρώσουμε το έννομο συμφέρον το δικό μας ή ενός τρίτου μέρους 

 

Όταν βασίζουμε μια δραστηριότητα επεξεργασίας σε έννομο συμφέρον, σταθμίζουμε το εν λόγω συμφέρον με τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει δίκαιη στάθμιση μεταξύ τους. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έννομο συμφέρον που επιδιώκεται από μια δραστηριότητα επεξεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@arval.gr

 

3.3.1 Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς μας ως πάροχος υπηρεσιών κινητικότητας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 

3.3.1.1 Εάν είστε ιδιώτης πελάτης μίσθωσης ή υποψήφιος πελάτης:

 • τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτιθέμεθα:

 •  διατηρούμε αποδεικτικά στοιχεία για πράξεις ή συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων∙

 •  παρακολουθούμε τις συναλλαγές σας για τη διαχείριση, την πρόληψη και την ανίχνευση απάτης∙

 •  διενεργούμε την είσπραξη χρεών∙

 •  διαχειριζόμαστε νομικές αξιώσεις και υπεράσπιση σε περίπτωση διαφοράς∙

 •  αναπτύσσουμε ατομικά  στατιστικά μοντέλα προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθορισμός της πιστοληπτικής σας ικανότητας∙

 

 • τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών πράξεων, όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίου χρέους, τιτλοποιήσεις, χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση του ομίλου BNP Paribas.

 • την ενεργοποίηση από πιστωτικό ίδρυμα τυχόν πιστωτικού προϊόντος το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εξόφληση τυχόν οφειλών σας προς την Arval που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχήματος και το οποίο πιστωτικό προϊόν έχετε επιλέξει από πιστωτικό ίδρυμα.

 

3.3.1.2 Για όλες τις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων:

 

 • την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, διαχείριση των πλατφορμών και των ιστοτόπων μας και διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας∙

 

 • την εφαρμογή λύσεων τεχνολογίας πληροφοριών ·

 

 • τη διατήρηση συστημάτων πληροφοριών υπό επιχειρησιακές συνθήκες ·

 

 • την ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών μας διαδικασιών και των υπηρεσιών πελατών (π.χ. αυτόματη συμπλήρωση παραπόνων, παρακολούθηση των αιτημάτων σας και βελτίωση της ικανοποίησης σας βάσει προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών μας, όπως τηλεφωνικές καταγραφές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνομιλίες) ·

 

 • την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων∙

 

 • τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών και ανάπτυξη προγνωστικών και περιγραφικών μοντέλων για:

 

 • εμπορικούς σκοπούς: εντοπισμός των προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες σας, δημιουργία νέων προσφορών ή τον εντοπισμό νέων τάσεων μεταξύ των πελατών μας, την ανάπτυξη της εμπορικής μας πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των πελατών μας·

 

 • για σκοπούς ασφάλειας: πρόληψη πιθανών περιστατικών και ενίσχυση της διαχείρισης της ασφάλειας ·

 

 • για σκοπούς συμμόρφωσης (π.χ. καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) και διαχείρισης κινδύνου∙

 

 • για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης ·

 

 • τη διοργάνωση διαγωνισμών, κληρώσεων, προωθητικών ενεργειών, τη διεξαγωγή ερευνών για τη γνώμη και την ικανοποίηση των πελατών·

 

 • την παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της Arval. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας για να διατηρήσουμε τον κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης και ασφάλειας.

 

3.3.1.3 Εάν είστε εργαζόμενος του εταιρικού πελάτη μας:

 • να σας παρέχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την προετοιμασία, την παράδοση ή τη χρήση και τη διαχείριση των Οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων: 

  • της διαμόρφωσης και του καθορισμού τιμής  του οχήματός σας∙

  • για την παράδοση του οχήματός σας στον τόπο της επιλογής σας, ενδεχομένως με εξοπλισμό που σχετίζεται με συσκευές φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος σε συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους∙

  • για υποστήριξη στις εκστρατείες ανάκλησης ΟΕΜ σε περίπτωση ελαττωμάτων∙

  • για να εξασφαλιστεί η επισκευή, η συντήρηση και η αντικατάσταση των ελαστικών∙

  • για σκοπούς διαχείρισης ατυχημάτων και ασφάλισης ·

  • για οδική βοήθεια ·

 

 • για την παροχή κάρτας καυσίμων (για να πληρώσετε το καύσιμο σας), καρτών κινητικότητας (για να σας παρέχουμε λύσεις πολλαπλής κινητικότητας)͘ 

 

 • την ευαισθητοποίησή σας σχετικά με τον αντίκτυπο της οδήγησής σας στο περιβάλλον ή εάν θέλετε να βελτιώσετε την ασφάλεια σας στο δρόμο∙

 

 • τη διαχείριση των προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευσης και παραβάσεων  που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματος στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Διαχείριση προστίμων» στο μέτρο που υφίσταται νομική εξουσιοδότηση  · 

 • τη διαχείριση των λογαριασμών των πελατών μας, τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες μας, στους οποίους είστε εργαζόμενος ή για να σας ενημερώνουμε για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας∙

 

 • την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου στους πελάτες μας σε σχέση με τις συνήθειες των Οχημάτων (χιλιόμετρα που διανύθηκαν, καύσιμα ή εναλλακτική κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.)∙

 

 • την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες μας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές πλατφόρμες μας για διάφορους σκοπούς (για να διαχειριστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα δεδομένα που σχετίζονται με τα Οχήματα ή για να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες ταξιδιού για παράδειγμα). 

 

 • τη διαχείριση της επίλυσης των διαφορών και την παροχή βοήθειας σε εσάς καθώς και την απάντηση  στα αιτήματα και τα παράπονά σας. 

 

 • την παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της Arval. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας για να διατηρήσουμε τον κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης και ασφάλειας∙

 

 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όταν μας ζητάτε κάποια στοιχεία σχετικά με την εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες μας ή όταν η σύμβαση πρέπει να ανανεωθεί∙

 

 • την παροχή αναφορών στους πελάτες μας∙

 

 • τη διαχείριση των τελών κυκλοφορίας∙

 

 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας∙

 

 • τον χειρισμό της χρέωσης και της τιμολόγησης.

 

 • τη διαχείριση της λήξης της σύμβασης

 

3.3.2 Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε εμπορικές προσφορές με ηλεκτρονικά μέσα, ταχυδρομικώς και τηλεφωνικώς

 

Ως μέρος του ομίλου BNP Paribas, θέλουμε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε πρόσβαση στο πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Από τη στιγμή που είστε πελάτης και εκτός εάν έχετε αντίρρηση, μπορούμε να σας στείλουμε αυτές τις προσφορές ηλεκτρονικά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για αυτά  του Ομίλου, εάν είναι παρόμοια με αυτά στα οποία έχετε ήδη εγγραφεί. 

Θα διασφαλίσουμε ότι αυτές οι εμπορικές προσφορές σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν τις ανάγκες σας και είναι συμπληρωματικά με αυτά που έχετε ήδη για να διασφαλίσουμε ότι τα αντίστοιχα συμφέροντά μας είναι ισορροπημένα.

 

Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε, μέσω τηλεφώνου και ταχυδρομείου, εκτός εάν έχετε αντίρρηση, προσφορές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και εκείνες του Ομίλου και των αξιόπιστων συνεργατών μας.

 

3.3.3 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την κατάρτιση τυποποιημένου προφίλ για να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις προσφορές μας

Για να ενισχύσουμε την εμπειρία και την ικανοποίησή σας, χρειάζεται  να προσδιορίσουμε σε ποια ομάδα πελατών ανήκετε. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούμε ένα τυπικό προφίλ από τα σχετικά δεδομένα που επιλέγουμε από τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τι έχετε κοινοποιήσει άμεσα σε εμάς κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών μας με εσάς ή όταν εγγραφείτε σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

- που προκύπτει από την εκ μέρους σας χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας,

- από την εκ μέρους σας χρήση των διαφόρων καναλιών μας: ιστοσελίδες και εφαρμογές (π.χ. αν είστε ψηφιακοί γνώστες, αν προτιμάτε ένα ταξίδι/περιήγηση πελάτη στις υπηρεσίες μας για να εγγραφείτε σε ένα προϊόν, ή υπηρεσία με μεγαλύτερη αυτονομία (αυτοεξυπηρέτηση))·

 

Εκτός εάν έχετε αντίρρηση, θα εκτελέσουμε αυτή την προσαρμογή με βάση την κατάρτιση τυποποιημένου  προφίλ. Μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας, εάν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, εκτελώντας μια εξατομικευμένη προσαρμογή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

3.3.4 Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Για κάποια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα σας δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Φυσικά, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. 

Ειδικότερα, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για:

 • εξατομικευμένη προσαρμογή των προσφορών και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας με βάση την κατάρτιση πιο εξελιγμένου προφίλ για την πρόβλεψη των αναγκών και των συμπεριφορών σας∙

 • οποιαδήποτε ηλεκτρονική προσφορά για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοια με αυτά στα οποία έχετε εγγραφεί ή για προϊόντα και υπηρεσίες από τους αξιόπιστους συνεργάτες μας∙

 

 • χρήση των δεδομένων πλοήγησης (cookies) για εμπορικούς σκοπούς ή για την ενίσχυση της γνώσης του προφίλ σας.

Μπορεί να σας ζητηθεί περαιτέρω συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου είναι απαραίτητο.

 

4. ΤΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ; 

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή οποιαδήποτε πληροφορία  σας ταυτοποιεί ή επιτρέπει σε κάποιον να σας ταυτοποιήσει.

 

Ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τους τύπους του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουμε σε εσάς και τις αλληλεπιδράσεις που έχουμε μαζί σας, συλλέγουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων για εσάς: 

Αν είστε ιδιώτης πελάτης μίσθωσης ή υποψήφιος πελάτης, συλλέγουμε:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης: π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, φωτογραφία, υπογραφή ·

 • Στοιχεία επικοινωνίας: (ιδιωτική ή επαγγελματική) ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ·

 • Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και οικογενειακή σας κατάσταση: π.χ. οικογενειακή κατάσταση·

 • Οικονομικές, χρηματοοικονομικές και φορολογικές πληροφορίες: π.χ. Α.Φ.Μ., φορολογική κατάσταση, χώρα κατοικίας, μισθός και λοιπά έσοδα, αξία των περιουσιακών σας στοιχείων∙

 • Πληροφορίες σχετικά με  την απασχόληση σας: π.χ.  απασχόληση, όνομα εργοδότη και αμοιβή ·

 • Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε στην κατοχή σας: π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, προϊόντα και υπηρεσίες που κατέχετε  και χρησιμοποιείτε (πίστωση, ασφάλιση, μίσθωση), αριθμός πιστωτικής κάρτας, μεταφορές χρημάτων, περιουσιακά στοιχεία, πιστωτικό ιστορικό, περιστατικά πληρωμής∙

 • Δεδομένα συναλλαγών: συναλλαγές που περιλαμβάνουν τα δεδομένα του δικαιούχου, όπως πλήρη ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών, ποσό, ημερομηνία, ώρα και είδος συναλλαγής (πιστωτική κάρτα, μεταφορά, επιταγή, άμεση χρέωση) · 

 • Δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας∙

 • Δεδομένα που συλλέγονται από τις αλληλεπιδράσεις μας με εσάς: π.χ. τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας, τις ανάγκες σας που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεών  μας με εσάς προσωπικά στα γραφεία  μας (αναφορές) και στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών (συνομιλία), συζήτησης μέσω e-mail, συνομιλίας (chat), συνομιλίας (chat bot), συζητήσεων  στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μας και τα τελευταία σας παράπονα. Τα δεδομένα σύνδεσης και παρακολούθησης, όπως cookies και ανιχνευτές για μη διαφημιστικούς ή αναλυτικούς σκοπούς, στις ιστοσελίδες μας, τις διαδικτυακές υπηρεσίες, τις εφαρμογές, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης∙

 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές σας (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή, tablet κ.λπ.): Διεύθυνση IP, τεχνικές προδιαγραφές και μοναδικά στοιχεία αναγνώρισης ·

 • Εξατομικευμένα διαπιστευτήρια σύνδεσης ή χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για σύνδεση σας με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές της Arval.

 

Εάν είστε εργαζόμενος του εταιρικού πελάτη / υποψήφιου πελάτη μας, συλλέγουμε:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης: π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, φωτογραφία, υπογραφή · 

 • Στοιχεία επικοινωνίας: (ιδιωτική ή επαγγελματική) ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ·

 • Δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας∙

 • Δεδομένα που συλλέγονται από τις αλληλεπιδράσεις μας με εσάς: π.χ. τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας, τις ανάγκες σας που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεών  μας με εσάς προσωπικά στα γραφεία  μας (αναφορές) και στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών (συνομιλία), συζήτησης μέσω e-mail, συνομιλίας (chat), συνομιλίας (chat bot), συζητήσεων  στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μας και τα τελευταία σας παράπονα. Τα δεδομένα σύνδεσης και παρακολούθησης, όπως cookies και ανιχνευτές για μη διαφημιστικούς ή αναλυτικούς σκοπούς στις ιστοσελίδες μας, τις διαδικτυακές υπηρεσίες, τις εφαρμογές, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης∙

 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές σας (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή, tablet κ.λπ.): Διεύθυνση IP, τεχνικές προδιαγραφές και μοναδικά στοιχεία αναγνώρισης ·

 • Εξατομικευμένα διαπιστευτήρια σύνδεσης ή χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για σύνδεση σας με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές της Arval.

 

Είτε είστε ιδιώτης πελάτης μίσθωσης είτε εργαζόμενος  του εταιρικού πελάτη μας, μπορούμε να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους αυστηρούς όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

 

5. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς. Ωστόσο, μπορεί επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές.

 

Μερικές φορές συλλέγουμε δεδομένα από δημόσιες πηγές:

 • δημοσιεύσεις / βάσεις δεδομένων που διατίθενται από επίσημες αρχές ή τρίτους (π.χ. η Επίσημη Εφημερίδα του ελληνικού κράτους, το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών, βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται οι εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα) ·

 • ιστοσελίδες/σελίδες κοινωνικής δικτύωσης νομικών οντοτήτων ή πελατών επιχειρήσεων που περιέχουν πληροφορίες που έχετε αποκαλύψει (π.χ. τη δική σας ιστοσελίδα ή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης)∙

 • δημόσιες πληροφορίες, όπως αυτές που δημοσιεύονται στον Τύπο.

 

Συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα από τρίτους:

 • από άλλες οντότητες του Ομίλου BNP Paribas · 

 • από τους πελάτες μας (εταιρείες ή ιδιώτες)∙ 

 • από τράπεζες με τις οποίες μπορεί να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς·

 • από τους συνεργάτες μας (συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών αυτοκινήτων, των εμπόρων αυτοκινήτων, ΟΕΜς)∙ 

 • από τους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και συγκεντρωτικών λογαριασμών (πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού) · 

 • από τρίτους, όπως οργανισμούς πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας  και οργανισμούς πρόληψης της απάτης ·

 • από μεσίτες δεδομένων που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συλλογής των σχετικών πληροφοριών με νόμιμο τρόπο.

 

6. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

 

A. Με τις οντότητες του Ομίλου BNP Paribas 

Ως μέλος του Ομίλου BNP Paribas, συνεργαζόμαστε στενά με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου παγκοσμίως. 

Επομένως, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν μεταξύ οντοτήτων του Ομίλου BNP Paribas, όπου είναι απαραίτητο, για:

 • τη συμμόρφωση με τις διάφορες νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις που περιγράφονται παραπάνω ·

 • την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας τα οποία είναι: 

 • διαχείριση, πρόληψη, ανίχνευση απάτης

 • διεξαγωγή στατιστικών μελετών και ανάπτυξη προγνωστικών και περιγραφικών μοντέλων για σκοπούς επιχειρηματικούς, ασφάλειας, συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και καταπολέμησης της απάτης ·

 • ενίσχυση της αξιοπιστίας ορισμένων δεδομένων σχετικά με εσάς που διατηρούνται από άλλες οντότητες του Ομίλου

 • για να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας∙

 • προσαρμογή του περιεχομένου και των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών ·

H χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση μας συνιστά επίσης έννομο συμφέρον με συνέπεια τα προσωπικά σας δεδομένα να ενδέχεται να κοινοποιηθούν μεταξύ  οντοτήτων του Ομίλου BNP Paribas οι οποίες μας παρέχουν αναχρηματοδότηση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν μεταξύ εταιρειών του Ομίλου Arval για τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών και την ανάπτυξη προγνωστικών και περιγραφικών μοντέλων για σκοπούς επιχειρηματικούς,  ασφάλειας,  συμμόρφωσης,  διαχείρισης κινδύνων και  καταπολέμησης της απάτης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, Εμείς και  άλλες εταιρείες του Ομίλου Arval μπορεί να ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας  χρησιμοποιώντας ένα κοινό εργαλείο, μέσω του οποίου υπάρχει κοινή πρόσβαση και κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των οδηγών.

Τα αιτήματα  των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να υποβληθούν σε οποιονδήποτε από τους από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας. Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας   ενημερώνονται αμοιβαία για τα αιτήματα αυτά και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον για την αντιμετώπισή τους.

Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας  να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τη διενέργεια τέτοιων στατιστικών μελετών.

 

B. Με αποδέκτες εκτός του ομίλου BNP Paribas και  εκτελούντες την επεξεργασία

Προκειμένου να εκπληρώσουμε ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορεί , εφόσον είναι αναγκαίο, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

 • εκτελούντες την επεξεργασία που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας (π.χ. υπηρεσίες πληροφορικής, υλικοτεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες εκτύπωσης, τηλεπικοινωνίες, είσπραξη χρεών, συμβουλευτική και διανομή και διαφήμιση).

 • τραπεζικούς και εμπορικούς εταίρους, ανεξάρτητους πράκτορες, διαμεσολαβητές ή μεσίτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντισυμβαλλομένους, αρχεία καταγραφής συναλλαγών με τους οποίους έχουμε σχέση εάν η εν λόγω διαβίβαση απαιτείται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ή να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή συναλλαγές (π.χ. τράπεζες, ανταποκρίτριες τράπεζες, θεματοφύλακες, εκδότες χρεογράφων, φορείς πληρωμών, πλατφόρμες συναλλάγματος, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχειριστές συστημάτων πληρωμών, εκδότες ή διαμεσολαβητές καρτών πληρωμών, εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων  ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εγγυήσεων,εταιρίες ταχυμεταφορών)·
   

 • τοπικές ή αλλοδαπές οικονομικές, φορολογικές, διοικητικές, ποινικές ή δικαστικές αρχές, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, δημόσιες αρχές ή ιδρύματα (π.χ. Banque de France, Caisse des dépôts et des Consignations ), στις οποίες εμείς, ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου BNP Paribas, υποχρεούνται να γνωστοποιούν δεδομένα στα πλαίσια :

  • αιτήματός τους ·

  • της υπεράσπισης, της δράσης ή της διαδικασίας μας·

  • της συμμόρφωσής με κανονισμό ή σύσταση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή που  έχει εφαρμογή  σε εμάς ή σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου BNP Paribas ·

 • τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών  (πληροφορίες για τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς), για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής ή υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, εάν έχετε συναινέσει στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον τρίτο∙

 • ορισμένα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ή ελεγκτές, όταν απαιτείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες (αντιδικία , έλεγχος κ.λπ.), καθώς και στους ασφαλιστές μας ή σε πραγματικό ή προτεινόμενο αγοραστή των εταιρειών ή επιχειρήσεων του Ομίλου BNP Paribas. 

 

7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων   προερχομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε χώρα εκτός ΕΟΧ, μπορεί να λάβει  χώρα διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει μια χώρα εκτός του ΕΟΧ ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε αυτή τη βάση.

 

Για τις διαβιβάσεις σε χώρες εκτός του ΕΟΧ όπου το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε θα βασιστούμε σε παρέκκλιση που ισχύει για την συγκεκριμένη  κατάσταση (π.χ. εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς, όπως όταν προβαίνουμε σε  μία διεθνή πληρωμή) είτε θα εφαρμόσουμε μία από τις ακόλουθες εγγυήσεις  για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 • Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. 

 

Για να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των εγγυήσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό αίτημα στη διεύθυνση privacy@arval.gr.

 

8. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή για άλλη περίοδο όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές αξιώσεις ή αιτήματα αρχών. 

Για παράδειγμα:

 • Διαχείριση και αναφορά κινδύνων, παρακολούθηση λειτουργιών και συναλλαγών για τον εντοπισμό παρεκκλίσεων,  την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικού ελέγχου και ενημέρωσης - 10 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη.

 • ΚΥC (Know Your Customer-Γνωρίστε τον πελάτη σας) - Πραγματοποίηση ανάλυσης ΚΥC και έλεγχος πελατών (τόσο τις εταιρείες όσο και τους φυσικούς χρήστες) πριν από την υπογραφή μιας σύμβασης και κατηγοριοποίηση αυτών ανάλογα με τον κίνδυνο - 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη.

 • Επεξεργασία αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο για τη δημιουργία και την παρακολούθηση ενός αρχείου πιστωτικού κινδύνου για κάθε πελάτη, τη διαχείριση της ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και τη λήψη απόφασης για την είσπραξη οφειλών- 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη 

 • Τιμολόγηση / Χρέωση - Καταγραφή των συναλλαγών για λογιστικούς σκοπούς και συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την χρηματοοικονομική ασφάλεια  (financial security) - 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη 

 • Ασφαλιστικές αξιώσεις - Για σκοπούς ασφάλισης και διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων - 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη 

 • Πρόστιμα - Διαχείριση προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευσης και παραβάσεων που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματος στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Διαχείριση προστίμων» στον βαθμό που είμαστε νομικά εξουσιοδοτημένοι  - 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη 

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας σε περίπτωση παραπόνου - 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη μας 

 • Συλλογή όλων των δυνητικών και υποψήφιων πελατών από τα διάφορα κανάλια και επικοινωνία μαζί τους για τον προσδιορισμό των αναγκών τους και το ενδεχόμενο να γίνουν πελάτες της Arval  - 5 έτη μετά την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας 

 • Συλλογή και απάντηση όλων των αιτημάτων των οδηγών που πραγματοποιούνται από όλα τα πιθανά κανάλια (τηλέφωνο, email, ιστότοπο.) - 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη 

 

9. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς, εξετάζουμε τακτικά αυτή την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την ενημερώνουμε όπως απαιτείται.

 

Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγγράφου στο διαδίκτυο και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας μας.

 

10. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ  ARVAL;

Θα ενημερωθείτε εάν το όχημά σας είναι συνδεδεμένο μηχανοκίνητο όχημα Arval  μέσω αυτοκόλλητου στο όχημα ή έγγραφης ενημέρωσής σας από την Arval (λ.χ. αν είστε ιδιώτης πελάτης, μέσω έγγραφης προσυμβατικής ενημέρωσης). 

Όταν το όχημά σας είναι συνδεδεμένο μηχανοκίνητο όχημα  Arval, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται από την Arval μέσω απομακρυσμένης μετάδοσης δεδομένων από τον εξοπλισμό τηλεματικής που είναι εγκατεστημένος στο μηχανοκίνητο όχημα (η «Συσκευή). Η Arval μπορεί να επεξεργαστεί τα εν λόγω δεδομένα  για να επιδιώξει τα έννομα συμφέροντά της, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Οι σκοποί της επεξεργασίας και ο χρόνος διατήρησης δεδομένων δεν υπερβαίνουν τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διανυθέντα χιλιόμετρα στο τέλος κάθε ημέρας

 

Επόμενες ημερομηνίες συντήρησης (κατά περίπτωση) 

 

Ειδοποιήσεις ταμπλό οχήματος (κατά περίπτωση) 

 

Τεχνικές ειδοποιήσεις DTC (Κωδικός διάγνωσης προβλήματος) (κατά περίπτωση)

 

Για ηλεκτρικά οχήματα: κατάσταση μπαταρίας

Προληπτική πρόταση προσαρμογής της εκάστοτε σύμβασης μίσθωσης (διάρκεια ή/και  χιλιόμετρα) 

Προληπτική συντήρηση του μηχανοκίνητου οχήματος (ειδοποίηση για το επόμενο σέρβις ή/και συντήρηση του μηχανοκίνητου οχήματος) 

Ανίχνευση μεταβολής της ένδειξης μετρητή χιλιομέτρων

 

Προληπτική διαχείριση των υπηρεσιών συντήρησης. Προληπτική συντήρηση.
Προληπτική διαχείριση της σύμβασης ( χιλιόμετρα/διάρκεια) 

 

Προληπτική διαχείριση των υπηρεσιών συντήρησης. Προληπτική συντήρηση.
Προληπτική διαχείριση των όρων της σύμβασης (χιλιόμετρα/διάρκεια)

Διάρκεια σύμβασης + 1 έτος

Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος:

Συλλογή θέσεων γεωεντοπισμού όταν συντελεστεί η τυπική και επίσημη αξίωση

 

Σε περίπτωση επισφαλούς απαίτησης ή κατάχρησης: Συλλογή θέσεων γεωεντοπισμού όταν συντελεστεί η τυπική και επίσημη αξίωση

Βελτιστοποίηση διαχείρισης αξιώσεων 

Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης του κλεμμένου οχήματος 

 

Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης του οχήματος 

 

Τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης συλλέγονται και αποθηκεύονται έως ότου κλείσει η αξίωση κλοπής, και αποθηκεύονται για 30 ημέρες μετά τη συλλογή

Τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης συλλέγονται και αποθηκεύονται έως ότου ολοκληρωθεί η αξίωση, και αποθηκεύονται για 30 ημέρες μετά τη συλλογή

- Στοιχεία διαδρομής: Χρονοσφραγίδες εκκίνησης και παύσης (Start & Stop Χρονοσφραγίδες), χιλιόμετρα, χρόνος οδήγησης, τύπος οδικού δικτύου (αστικός, δρόμος, αυτοκινητόδρομος), στάθμη καυσίμου και κατανάλωση, επίπεδο μπαταρίας για ηλεκτρικά οχήματα, τύπος περιβάλλοντος (ημέρα, νύχτα, ημίφως) 

 

- Συμβάντα οδήγησης ανά διαδρομή (απότομο φρενάρισμα, στροφές, απότομη αλλαγή λωρίδας, ταχύτητα, σπατάλη ενέργειας κατά το φρενάρισμα, απότομη επιτάχυνση, λειτουργία στο ρελαντί) και σχετικά υπολογιζόμενη βαθμολόγηση 

 

Τα δεδομένα αυτά ψευδονυμοποιούνται* εντός ενός έως δύο μηνών μετά τη συλλογή και, σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε χρήση από την Arval για τους σκοπούς που αναφέρονται στην επόμενη στήλη. 

Βελτίωση της γνώσης του οχήματος

- Καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του μοντέλου του οχήματος και του κόστους συντήρησης  

- Καλύτερος προσδιορισμός των προϊόντων κινητικότητας ανάλογα με τα πρότυπα χρήσης και τη δραστηριότητα 

 

Έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με: 

- Συμβουλευτική: Ενεργειακή μετάβαση, δείκτης αναφοράς (benchmark), συσχετισμός των συνθηκών χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος και των στοιχείων που συνθέτουν το συνολικό κόστος κατοχής / των καυσίμων και άλλης ενέργειας ή κατανάλωσης 

- Ασφάλιση: κατανόηση χρήσης, προσφορά ανά κατηγορία

- Συντήρηση: έγκαιρη διαχείριση, βελτιώσεις λειτουργικών διαδικασιών, προληπτική/ εκ των προτέρων  συντήρηση, μείωση του κόστους των ελαστικών και βελτιστοποίηση χρήσης, βελτιστοποίηση  κόστους (λάδι, τακάκια φρένων, κλπ.), πιθανά ελαττώματα της μπαταρίας, κατά την αξιολόγηση των χιλιομέτρων στη λήξη  της σύμβασης,  επισκευές κ.λπ. 

- Μάρκετινγκ: κατανόηση χρήσης, ευκαιρίες προσφορών ανά κατηγορία 

Διενέργεια στατιστικών για τα ποσοστά αξιώσεων για: 

 • εύρεση της συσχέτισης του επιπέδου κινδύνου (τροχαία ατυχήματα) και προτύπων χρήσης (για ασφαλιστικούς σκοπούς)

 • για τον καλύτερο προσδιορισμό των προϊόντων κινητικότητας με βάση τα πρότυπα χρήσης και τη δραστηριότητα  

Διενέργεια στατιστικών για την κατανάλωση καυσίμου για: 

 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον μισθωτή και 

 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις επιλογές οχημάτων (σχετικό όχημα για δεδομένη χρήση ανάλογα με τη δραστηριότητα του οχήματος, την κατανάλωση καυσίμου, το πλαίσιο οδήγησης)

 

Έως 10 έτη

 

 

* Ως «ψευδωνυμοποίηση» νοείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Εάν ο εργοδότης σας εγγραφεί στο Arval Connect, ο εργοδότης σας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα σας ενημερώσει για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται για δικούς του σκοπούς.

 

Προσάρτημα 1

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 

Είμαστε μέρος ενός τραπεζικού Ομίλου που πρέπει να υιοθετεί και διατηρεί ένα ισχυρό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT) για όλες τις οντότητες του που είναι οργανωμένο σε κεντρικό επίπεδο, ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διεθνείς κυρώσεις (δηλαδή τυχόν οικονομικές ή εμπορικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νόμων, κανονισμών, περιοριστικών μέτρων, εμπάργκο και μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που θεσπίζονται, διαχειρίζονται, επιβάλλονται, ή εφαρμόζονται από τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ Τμήμα Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (Office of Foreign Assets Control-OFAC) και κάθε αρμόδια αρχή σε εδάφη όπου είναι εγκατεστημένος ο Όμιλος BNP Paribas).

Σε αυτό το πλαίσιο, ενεργούμε ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας  μαζί με την BNP Paribas ΑΕ, τη μητρική εταιρεία του ομίλου BNP Paribas Group (ο όρος «εμείς» που χρησιμοποιείται στο παρόν προσάρτημα καλύπτει επίσης την BNP Paribas ΑΕ). 

Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις AML / CFT και τις διεθνείς κυρώσεις, διεξάγουμε τις εργασίες επεξεργασίας που αναφέρονται στη συνέχεια για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις:

 • Ένα πρόγραμμα «Γνωρίστε τον πελάτη σας (ΚΥC)» που έχει σχεδιαστεί εύλογα για την ταυτοποίηση, την επαλήθευση και την επικαιροποίηση της ταυτότητας των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων δικαιούχων και των πληρεξούσιων∙

 • Αυξημένη  δέουσα επιμέλεια για πελάτες υψηλού κινδύνου, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα ή «ΠΕΠ» (ΠΕΠ είναι τα πρόσωπα που ορίζονται από τους κανονισμούς και τα οποία, λόγω της λειτουργίας ή της θέσης τους (πολιτική, δικαιοδοτική ή διοικητική), είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε αυτούς τους κινδύνους) και για καταστάσεις αυξημένου κινδύνου·

 • Γραπτές πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι που έχουν σχεδιαστεί εύλογα ώστε να διασφαλίζεται ότι η Τράπεζα δεν δημιουργεί ούτε διατηρεί σχέσεις με εικονικές τράπεζες·

 • Πολιτική, η οποία βασίζεται στην εσωτερική αξιολόγηση των κινδύνων και της οικονομικής κατάστασης, γενικά να μην επεξεργαζόμαστε ή να μην ασκούμε με άλλον τρόπο, ανεξάρτητα από το νόμισμα, δραστηριότητα ή επιχείρηση:

  • για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή οργανισμού που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλες τοπικές κυρώσεις σε εδάφη όπου ο Όμιλος λειτουργεί∙ 

  • που περιλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα εδάφη στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας/Σεβαστούπολης, της Κούβας, του Ιράν, της Βόρειας Κορέας ή της Συρίας·

  • στις οποίες εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή εδάφη που θα μπορούσαν να συνδεθούν ή να ελεγχθούν από τρομοκρατικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ως τέτοιες από τις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ ή των Ηνωμένων Εθνών.

 • Έλεγχος βάσης δεδομένων πελατών και φιλτράρισμα συναλλαγών εύλογα σχεδιασμένος ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους∙

 • Συστήματα και διαδικασίες σχεδιασμένες για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις σχετικές ρυθμιστικές αρχές ·

 • Ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης που έχει σχεδιαστεί εύλογα για την πρόληψη και τον εντοπισμό της δωροδοκίας, της διαφθοράς και της παράνομης επιρροής σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο «Sapin II», την Αμερικανική FCPA και τον νόμο περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε: 

 • υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους που τηρούν επικαιροποιημένους καταλόγους ΠΕΠ, όπως η Dow Jones Factiva (που παρέχονται από την Dow Jones & Company, Inc.) και την υπηρεσία World-Check (που παρέχονται από την REFINITIV, REFINITIV US LLC και London Bank of Exchanges).

 • δημόσιες πληροφορίες που διατίθενται στον Τύπο σχετικά με πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή τη διαφθορά · 

 • γνώση μιας επικίνδυνης συμπεριφοράς ή κατάστασης (ύπαρξη ύποπτης αναφοράς συναλλαγής ή ισοδύναμου) που μπορεί να εντοπιστεί σε επίπεδο BNP Paribas Ομίλου.

Πραγματοποιούμε αυτούς τους ελέγχους όταν συνάπτετε σχέση μαζί μας, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης που έχουμε μαζί σας, τόσο για εσάς  όσο και για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Στο τέλος της σχέσης και αν έχετε αποτελέσει αντικείμενο ειδοποίησης (alert), αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν προκειμένου να σας ταυτοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τους ελέγχους μας αν συνάψετε μια νέα σχέση με μια οντότητα του Ομίλου BNP Paribas, ή στο πλαίσιο μιας συναλλαγής στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.  

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, ανταλλάσσουμε πληροφορίες που συλλέγονται για τους σκοπούς της AML / CFT, της καταπολέμησης της διαφθοράς ή των διεθνών κυρώσεων μεταξύ οντοτήτων του Ομίλου BNP Paribas. Όταν τα δεδομένα σας ανταλλάσσονται με χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας, οι διαβιβάσεις  διέπονται από τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν συλλέγονται και ανταλλάσσονται πρόσθετα δεδομένα για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των χωρών εκτός ΕΕ, η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον μας, ώστε να μπορέσει ο Όμιλος BNP Paribas και οι οντότητές του να συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις και να αποφεύγουν τις τοπικές ποινές.