Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για τον Όμιλο της BNP Paribas - όπου και ανήκουν οι εταιρίες Arval - ο οποίος για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει κοινές αρχές για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου στην Επισήμανση Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.arval.com/en/privacy-policy.

Η παρούσα Επισήμανση Προστασίας Δεδομένων της Arval σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣEIΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την Κηφισιά Αττικής, Λ. Κύμης αριθμός 9 και Σενέκα αριθμός 10, ΤΚ 14564 ( εφεξής καλουμένη «εμείς»).

Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Επισήμανσης Προστασίας Δεδομένων της Arval είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, εφόσον είστε οδηγός (όντας είτε πελάτης μας είτε υπάλληλος εταιρικών πελατών μας) ή εκπρόσωπος εταιρικού πελάτη μας, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε, ποια τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν όπου κρίνεται απαραίτητο, αφού υποβάλλετε αίτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και για να επιτύχουμε ένα υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μπορεί να συλλέξουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων σας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

- στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ιθαγένεια-, τόπος και ημερομηνία γέννησης, φύλο, φωτογραφία, διεύθυνση IP)·

- πληροφορίες επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)·

- οικογενειακή κατάσταση (π.χ. συζυγική κατάσταση, αριθμός παιδιών)

- φορολογική κατάσταση (π.χ. ΑΦΜ, φορολογική ενημερότητα)·

- πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση (π.χ. επαγγελματική κατάσταση, όνομα εργοδότη, τόπος εργασίας)·

- τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και συναλλακτικά στοιχεία (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πληρωμών)·

- στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση μίσθωσης οχήματος (π.χ. αριθμός αναγνώρισης πελάτη, αριθμός σύμβασης, αριθμός αναγνώρισης οχήματος)·

- στοιχεία σχετικά με ζητήματα ασφάλισης (π.χ. ιστορικό ασφαλιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, πληροφορίες για τα θύματα)

- δεδομένα σχετικά με εσάς, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας:

    - Δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και τα στοιχεία συναλλαγών.

    - Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς: τα υποκαταστήματά μας (αναφορές επικοινωνίας), τις σελίδες μας στο διαδίκτυο, τις εφαρμογές μας, τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συνάντηση, την κλήση, τη συζήτηση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη συνέντευξη, την τηλεφωνική συνομιλία· και

- δεδομένα βιντεοπαρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένου κλειστού συστήματος τηλεόρασης) και γεωεντοπισμού (π.χ. καταγραφή θέσης ώστε να δείτε τα συνεργαζόμενα συνεργεία που βρίσκονται κοντά σας ή που καθιστούν δυνατή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως το Car Sharing)

Ανάλογα με το προϊόν/την υπηρεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα ευαίσθητα δεδομένα μόνο μετά τη λήψη της ρητής προηγούμενης συγκατάθεσης σας:

βιομετρικά δεδομένα: π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα, μοτίβα φωνής ή πρότυπα προσώπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναγνώρισης και ασφάλειας.

Τα ανωτέρω δεδομένα ενδέχεται να επεξεργαστούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συμμορφωθούμε σε ορισμένο νόμο.

Θα επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα σχετικά με τα πρόστιμα για παραβάσεις της τροχαίας στο πλαίσιο της υπηρεσίας "Διαχείρισης Κλήσεων" για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

Εφόσον ο νόμος δεν μας υποχρεώνει δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε σε σχέση με εσάς, μπορεί να παρέχονται είτε απευθείας από εσάς ή να αποκτώνται από τις ακόλουθες πηγές με σκοπό να επαληθεύσουμε ή να εμπλουτίσουμε τις βάσεις δεδομένων μας:

- δημοσιεύσεις / βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες από επίσημες αρχές (π.χ. ΦΕΚ, ΓΕΜΗ)·

- εταιρικούς πελάτες μας και / ή τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους (π.χ. ο εργοδότης σας) ή παρόχους υπηρεσιών·

- τρίτα μέρη, όπως οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης και φορείς πρόληψης απάτης ή μεσίτες προσωπικών δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες, όπως προβλέπει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- ιστοσελίδες / σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που εμπεριέχουν πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από εσάς (π.χ. την ιστοσελίδα σας ή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσής σας)· και

- βάσεις δεδομένων που δημοσιοποιούνται από τρίτους.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα ατόμων με τα οποία έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ή είχαμε στο παρελθόν άμεση σχέση, όπως:

- Πιθανούς πελάτες

Για κάποιους λόγους, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν, ενώ δεν έχετε άμεση σχέση μαζί μας. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν ο εργοδότης σας μας παρέχει πληροφορίες που αφορούν εσάς ή όταν τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρέχονται από κάποιον από τους πελάτες μας, εάν για παράδειγμα είστε:

- Μέλη της οικογένειας τους·

- Συν-δανειολήπτες / εγγυητές·

- Νόμιμοι εκπρόσωποι (πληρεξούσιοι)·

- Δικαιούχοι των πληρωμών που πραγματοποιούν οι πελάτες μας·

- Δικαιούχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καταπιστευμάτων·

- Ιδιοκτήτες ακινήτου·

- Πραγματικοί δικαιούχοι·

- Οφειλέτες του πελάτη (π.χ. σε περίπτωση πτώχευσης)·

- Μέτοχοι της εταιρίας·

- Εκπρόσωποι νομικού προσώπου (που μπορεί να είναι πελάτης ή προμηθευτής)·

- Προσωπικό παρόχου υπηρεσιών και εμπορικών συνεργατών.

3. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

α. Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να τελούμε σε συμμόρφωση με διάφορες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων είναι:

- Οι τραπεζικοί και οικονομικοί κανονισμοί, σε συμμόρφωση με τους οποίους προβαίνουμε στις κάτωθι ενέργειες:

   - θέσπιση μέτρων ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση και η απάτη·

   - ανίχνευση συναλλαγών που αποκλίνουν από τα κανονικά πρότυπα·

   - καθορισμός του πιστωτικού κινδύνου σας και της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών σας·

   - παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων που ο οργανισμός μπορεί να υφίσταται-·

   - καταγραφή, εφόσον είναι αναγκαίο, τηλεφωνημάτων, διαδικτυακών συζητήσεων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων κλπ.

   - Η απάντηση σε επίσημο αίτημα που υποβλήθηκε από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια ή δικαστική αρχή (π.χ. για την ταυτοποίηση του οδηγού και την κοινοποίηση των δεδομένων στις αρμόδιες δημόσιες αρχές).

   - Η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

   - Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά σε κυρώσεις και εμπορικούς αποκλεισμούς·

   - Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικού ελέγχου και γνωστοποίησης στις φορολογικές αρχές

β. Για να εκτελέσουμε μια σύμβαση ή για να προβούμε σε ενέργειες κατόπιν αιτήματος σας πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς

Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στην περίπτωση που είστε παράλληλα οδηγός και πελάτης φυσικό πρόσωπο

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με στόχο να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τις συμβάσεις, όπως για να:

- Αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις

- Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

- Σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε (i) την παράδοση, επιστροφή, συντήρηση και επισκευή του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων των ανακλήσεων αυτοκινήτων από κατασκευαστές), ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. κάρτες καυσίμων και κάρτες διοδίων) και iii) την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

- Διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), να σας βοηθούμε και να απαντάμε στα αιτήματα και τις καταγγελίες σας (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αιτήματά σας που σχετίζονται με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις).

- Εξασφαλίζουμε και διευκολύνουμε την κινητικότητά σας, επιτρέποντάς σας να έχετε εύκολα πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες απευθείας στο smartphone σας, με τη χρήση των εφαρμογών μας και

- Διαχειριζόμαστε λογαριασμούς, τιμολόγια και διεκδικήσεις

γ. Για να ασκήσουμε έννομο συμφέρον μας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εφαρμόσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση με τους εταιρικούς πελάτες μας – των οποίων διατελείτε υπάλληλοι-, να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων και να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας, όπως:

- Την απόδειξη ύπαρξης συναλλαγών

- Την πρόληψη απάτης

- Την προώθηση εκστρατειών πρόληψης, π.χ. δημιουργία ειδοποιήσεων σε σχέση με την κυκλοφορία στους δρόμους ή τους κινδύνους στους δρόμους.

- Την απάντηση στα επίσημα αιτήματα των δημόσιων αρχών τρίτων χωρών (εκτός ΕΟΧ) ·

- Τη διαχείριση συστημάτων ΙΤ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υποδομών (π.χ. κοινές πλατφόρμες) και της επιχειρηματικής συνέχειας και ασφάλειας συστημάτων ΙΤ,

- Τη δημιουργία εξατομικευμένων στατιστικών μοντέλων με βάση την ανάλυση των συναλλαγών, προκειμένου λόγου χάρη να βοηθήσουμε στον καθορισμό του προφίλ σας ως οδηγού

- Τη δημιουργία συνολικών στατιστικών, δοκιμών και μοντέλων για έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση κινδύνου του ομίλου εταιρειών μας ή προκειμένου να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή για να δημιουργήσουμε νέα.

- Για να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας καταγράφοντας τα τηλεφωνήματα στα τηλεφωνικά μας κέντρα.

- Για να εξατομικεύσουμε την προσφορά μας προς εσάς μέσω:

   - Της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων και των ερευνών ικανοποίησης πελατών).

   - Της διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν με την κατάσταση και το προφίλ σας.

   Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:

   - Κατηγοριοποιώντας τους πιθανούς και υφιστάμενους πελάτες μας.

   - Κάνοντας ανάλυση των συνηθειών και των προτιμήσεών σας στα διάφορα κανάλια (επισκέψεις στα καταστήματά μας, ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα, επισκέψεις στον ιστότοπό μας κ.λπ.).

   - Ταιριάζοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε με άλλα δεδομένα τα οποία κρατάμε και σχετίζονται με εσάς.

Το παρόν εδάφιο ισχύει για τους υπαλλήλους των εταιρικών πελατών μας

- Για να αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να προσφέρουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις

- Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

- Για να προγραμματίζουμε και να διαχειριζόμαστε (i) την παράδοση, επιστροφή, συντήρηση και επισκευή του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων των ανακλήσεων αυτοκινήτων από κατασκευαστές), ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. κάρτες καυσίμων και κάρτες διοδίων) και iii) την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

- Για να διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), βοηθούμε και απαντάμε σε αιτήματα και καταγγελίες (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές απαιτήσεις)

- Για να προσφέρουμε μία ψηφιακή πλατφόρμα που σας επιτρέπει (i) να έχετε εύκολη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες απευθείας στα smartphones σας και (ii) να χρησιμοποιείτε ένα αριθμό οχημάτων στα πλαίσια της υπηρεσίας Car Sharing προκειμένου να αυξήσετε το δείκτη χρησιμοποίησης του οχήματος.

- Για να παραδίδουμε την κατάσταση του στόλου οχημάτων και τις τάσεις του στόλου στον υπεύθυνο διαχείρισης στόλου οχημάτων (π.χ. αναφορά για τη συντήρηση, την κατανάλωση καυσίμων, τη χρήση των καρτών διοδίων) και

- Για να διαχειριζόμαστε λογαριασμούς, τιμολόγια και διεκδικήσεις

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να συγκεντρωθούν ως ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να δοθούν σε επαγγελματίες- πελάτες ώστε να τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται και όσοι λαμβάνουν ανωνυμοποιημένα στατιστικά δεν θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν την ταυτότητά σας.

δ. Με σεβασμό προς την επιλογή σας σε περίπτωση που ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για ένα συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα:

- Όταν οι παραπάνω σκοποί οδηγούν σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, η οποία παράγει έννομες συνέπειες ή σας επηρεάζει σημαντικά. Σε αυτό το σημείο, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για τη σχετική λογική, καθώς και για τη σημασία και τις πιθανές συνέπειες μιας επεξεργασίας τέτοιου είδους.

- Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 3 της παρούσας επισήμανσης, θα σας ενημερώσουμε και, εφόσον χρειάζεται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

- Για να εξατομικεύσουμε την προσφορά των άλλων εταιρειών της BNP Paribas προς εσάς μέσω της διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν με την κατάσταση και το προφίλ σας, το οποίο επιτυγχάνουμε:

   - Κατηγοριοποιώντας τους πιθανούς και υφιστάμενους πελάτες μας.

   - Κάνοντας ανάλυση των συνηθειών και των προτιμήσεών σας στα διάφορα κανάλια (επισκέψεις στα καταστήματά μας, ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα, επισκέψεις στον ιστότοπό μας κ.λπ.).

   - Ταιριάζοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε με άλλα δεδομένα τα οποία κρατάμε και σχετίζονται με εσάς.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μονό σε:

- Εταιρείες του Ομίλου BNP Paribas (π.χ. μπορείτε να επωφεληθείτε από το πλήρες φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών του ομίλου).

- Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.

- Ανεξάρτητους αντιπρόσωπους, μεσάζοντες ή μεσίτες, τραπεζικούς και εμπορικούς συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνεχή συνεργασία Οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

- Ορισμένους εγκεκριμένους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές.

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

Σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων προερχομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι μια χώρα εκτός ΕΟΧ παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε αυτή τη βάση.

Για διαβιβάσεις σε χώρες εκτός ΕΟΧ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε θα βασιστούμε σε παρέκκλιση που ισχύει για την συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας όπως λόγου χάρη όταν προβαίνουμε σε διεθνή πληρωμή) ή θα εφαρμόσουμε μία από τις ακόλουθες εγγυήσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

- Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή

- Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εφόσον υπάρχουν.

Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των εγγυήσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε γραπτή αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 9.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή για άλλη περίοδο όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες του πελάτη διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άσκηση ή η υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

- Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.

- Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα τα προσωπικά δεδομένα.

- Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

- Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

- Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ σχετικά με την απευθείας εμπορική προώθηση.

- Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας: όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.

- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να σας επιστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να μεταφερθούν σε τρίτους.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να αποστείλετε επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Arval Hellas, Κηφισιά Αττικής, Λ. Κύμης αριθμός 9 και Σενέκα αριθμός 10, ΤΚ 14564, privacy@arval.gr . Συμπεριλάβετε μια σάρωση / αντίγραφο της ταυτότητάς σας για λόγους ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail contact@dpa.gr]

8. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Σε έναν κόσμο συνεχόμενων τεχνολογικών αλλαγών, ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου.

Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου online και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω του ιστοτόπου μας ή μέσω των άλλων συνήθων δίαυλων επικοινωνίας.

9. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου, παρακαλούμε να αποστείλετε επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Arval Hellas, Κηφισιά Αττικής, Λ. Κύμης αριθμός 9 και Σενέκα αριθμός 10, ΤΚ 14564, privacy@arval.gr, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Χρυσιάνα Αντωνοπούλου privacy@arval.gr, η οποία θα διερευνήσει το ερώτημά σας.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα Cookies και την Ασφάλεια, παρακαλώ υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@arval.gr

10. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ (CONNECTED VEHICLE) ΤΗΣ ARVAL ;

Εάν το όχημά σας είναι ένα συνδεδεμένο όχημα Arval (Arval Connected Vehicle) θα ενημερωθείτε μέσω σχετικής σήμανσης (λ.χ. αυτοκόλλητο, έντυπο παράδοσης του οχήματος, QR-code) στο όχημα.

Όταν το όχημά σας είναι ένα συνδεδεμένο όχημα Arval (Arval Connected Vehicle), δεδομένα συλλέγονται από την Arval μέσω απομακρυσμένης μετάδοσης δεδομένων από τηλεματικό εξοπλισμό εγκατεστημένο στο όχημα (η «Συσκευή»).

Η παρούσα παράγραφος περιγράφει τα δεδομένα τα οποία πραγματικά συλλέγονται και επεξεργάζονται, καθώς επίσης και τους επιχειρηματικούς σκοπούς της επεξεργασίας που εκτελείται από την Arval.

α. Τεχνολογία συσκευής

Η συσκευή έχει τους ακόλουθους αισθητήρες:

- Τεχνολογία που παρέχει τα συνολικά χιλιόμετρα στο τέλος κάθε διαδρομής

- Επιταχυσιόμετρο /γυροσκόπιο που παρέχει τις επιταχύνσεις και περιστροφές

- Καταγραφή της τάσης της μπαταρίας

- Όργανο μέτρησης του υψόμετρου που παρέχει τις μεταβολές στο υψόμετρο

β. Δεδομένα, Σκοπός και Διατήρηση

Η συσκευή δίνει τη δυνατότητα στην Arval να λαμβάνει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για περιορισμένους σκοπούς και στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος της Arval.

Τα δεδομένα, οι σκοποί και το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων παρατίθενται κατωτέρω:

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Χρονοσφραγίδα

Προληπτική πρόταση μεταβολής της εκάστοτε σύμβασης μίσθωσης (διάρκεια και/ή χιλιόμετρα)

Διάρκεια της σύμβασης + 1 έτος

Μετρητής χιλιομέτρων

Προληπτική συντήρηση του οχήματος (ειδοποίηση για το επόμενο service και/ή συντήρηση του οχήματος)

 

 

Ανίχνευση της μεταβολής της ένδειξης του μετρητή χιλιομέτρων

 

 

Ανίχνευση απάτης σχετικά με τη χρήση των καρτών καυσίμων

 

Τα ακόλουθα ψευδωνυμοποιημένα (1) δεδομένα:

Χρονοσφραγίδες, χιλιόμετρα, τύπος οδικού δικτύου (αστικός, δρόμος, αυτοκινητόδρομος), περιβάλλον (ημέρα, νύχτα, σούρουπο)

Διάρκεια λειτουργίας της μηχανής όταν το όχημα σταματά

Περιστατικά οδήγησης ανά διαδρομή (απότομο φρενάρισμα, στροφές, απότομη αλλαγή λωρίδας, ταχύτητα, σπατάλη ενέργειας κατά το φρενάρισμα, απότομη επιτάχυνση, λειτουργία στο ρελαντί) και σχετικά υπολογιζόμενη βαθμολόγηση

Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου ανά διαδρομή

Παραγωγή ψευδωνυμοποιημένων αναφορών για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με:

Συμβουλευτική: ενεργειακές μεταβολές, benchmark, συσχετισμός των συνθηκών χρήσης του οχήματος και των στοιχείων που συνθέτουν το συνολικό κόστος κατοχής / κατανάλωσης καυσίμων

Ασφάλιση: κατανόηση χρήσης, προσφορά ανά κατηγορία

Συντήρηση: έγκαιρη διαχείριση, βελτιώσεις λειτουργικών διαδικασιών

Marketing: κατανόηση χρήσης, ευκαιρίες προσφορών ανά κατηγορία


2 έτη

Δεδομένα γεωεντοπισμού συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο (υπό την προϋπόθεση η Arval να έχει λάβει προηγουμένως δεόντως υποβληθείσα καταγγελία για κλοπή)

Ανάκτηση κλεμμένου οχήματος

 

GPS δεδομένα συλλέγονται μέχρι την ανεύρεση του κλεμμένου οχήματος και σε κάθε περίπτωση για ανώτατο χρονικό διάστημα 90 ημερών από την γνωστοποίηση στην Arval της υποβληθείσας καταγγελίας κλοπής . Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται εντός 180 ημερών από την καταγγελία της κλοπής

(1) Ψευδωνυμοποίηση σημαίνει: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.